Historia & Verksamhet

Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF) bildades 1982 för att möta ett behov av ideologiskt medveten teater, byggd på arbetarrörelsens värderingar. ATF vill - med teatern som vapen - vara en samlande kraft för amatörteatrar som skapar teater som verkar för ett solidariskt samhälle och som ett rum för kollektivets och dess individers egna berättelser. Vi betonar starkt alla människors lika rätt att delta.

ATF är en riksorganisation bestående av arbetarteatrar och andra organisationer som delar arbetarrörelsens värderingar och i övrigt verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati, samt sexuellt likaberättigade oavsett könsidentitet. 

Folkbildningen spelar en viktig roll i arbetet att aktivera människor i eget skapande och på så sätt vara en motkraft till den kommersiella kulturen. Inom Arbetarteaterförbundet finns inga fasta gränser beträffande de konstnärliga uttrycksformerna.

ATF:s verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för våra föreningar att driva verksamhet där alla människor kan uttrycka sig konstnärligt. Denna idé når vi bland annat genom att förbundet arbetar för att föreningarna får del av samhällets stöd, att förbundet verkar för yttrande- och konstnärlig frihet, att förbundet i studieverksamheten ökar kunskaperna och medvetenheten om arbetarrörelsen och samhället, att förbundet tar tillvara och stimulerar medlemmarnas politiska vilja till förändring och erbjuder teaterns verktyg i kampen för arbetarrörelsens värderingar.

ATF vill att föreningarna skall möjliggöra för människor att uttrycka sig genom olika kulturella uttrycksmedel och stimulera människors ideologiska och konstnärliga utveckling både individuellt och kollektivt.